Przejść do zawartości | Przejść do głównego menu | Przejść do wyszukiwania

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób uzyskiwania, używania i dalszego przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.robotworld.pl 
Administrator danych osobowych:
ROBOT WORLD s.r.o., z siedzibą Běloveská 944, 547 01 Náchod, Czeska Republika
REGON: 49813366
NIP: CZ49813366
zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w miejscowości Hradec Králové, dział C, akta nr 4987

Dane kontaktowe administratora danych osobowych adres korespondencyjny:

 • ROBOT WORLD s. r. o., Běloveská 944, 547 01 Náchod, Czeska Republika
 • telefon kontaktowy: +480 22 211 67 00
 • adres e-mail: [email protected]

Prywatność jest dla nas bardzo ważna. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami, które zawierają ważne informacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi oraz określają możliwe działania w ramach powiązanych praw i obowiązków.

1. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

1.1. Co kontrolujemy przy przetwarzaniu danych osobowych?

Gdy mamy do czynienia z danymi osobowymi postępujemy zgodnie z czeskim prawem oraz z przepisami obowiązującym w Unii Europejskiej, w szczególności w oparciu o ustawę nr. 101/2000 Sb., O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami ( „Polityka prywatności”) oraz ustawę nr 480/2004 Coll., w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i poprawek niektórych aktów, z uwzględnieniem późniejszych zmian..

1.2. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą posłużyć w identyfikacji danej osoby. Dane osobowe to w szczególności (ale nie wyłącznie):

 • dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer pesel, nazwa konta użytkownika;
 • dane kontaktowe, takie jak adres zameldowania lub adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail;
 • dodatkowe informacje, takie jak informacje gromadzone przez pliki cookie, adres IP (identyfikator sieci), w tym typ przeglądarki i systemu operacyjnego, czasu i liczba odwiedzin na stronie WWW i inne dane.

2. OBOWIĄZEK I WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Jak otrzymujemy Twoje dane osobowe?

Dane są zbierane przede wszystkim podczas składania zamówienia lub zakładania konta użytkownika.

Podczas odwiedzania i korzystania z interfejsu internetowego niektóre dane osobowe mogą być pobierane i przechowywane za pomocą plików cookie. Przeczytaj więcej o plikach cookie w Artykule 5 niniejszej Polityki prywatności.

2.2. Na jakiej podstawie i do jakich celów przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 • Dane osobowe wprowadzone przy zamawianiu towarów lub usług mogą być gromadzone i przetwarzane bez wyartykułowania wyraźnej zgody w celu realizacji zamówienia. Ponadto możemy przetwarzać te dane w celu spełnienia naszych pozostałych obowiązków ustawowych (w szczególności obowiązków rejestracyjnych, archiwizowania dokumentów podatkowych itp.).
 • Dane osobowe wprowadzone podczas tworzenia konta użytkownika gromadzić i przetwarzać bez Twojej wyraźnej zgody, aby zachować możliwość dostępu do konta użytkownika, administrowania i zarządzania nim.
 • Jesteśmy upoważnieni do używania Twojego adresu e-mail bez Twojej wyraźnej zgody w celu przekazywania wiadomości handlowych dotyczących naszych towarów lub usług podobnych do tych, które zostały już przez Ciebie zakupione. Możesz odrzucić komunikację biznesową w dowolnym momencie.
 • Jeśli otrzymaliśmy zgodę od użytkownika poprzez interfejs sieciowy, możemy wykorzystywać dane osobowe wprowadzone podczas składania zamówienia lub zakładania konta. Przetwarzanie danych będzie wtedy odbywać się w celu przesyłania wiadomości handlowych, marketingu bezpośredniego lub innych celów, na które została udzielona wyraźna zgoda.
 • Dane osobowe uzyskane przez pliki cookies do przetworzenia zgody (którą możecie potwierdzić na interfejsie WWW, po uzyskaniu informacji o użyciu plików cookie i uzyskaniu możliwości zapoznania się z zasadami ich używania). Możemy również przetwarzać dane osobowe uzyskane za pomocą plików cookie, nawet jeśli nadal korzystasz z interfejsu internetowego po otrzymaniu powiadomienia o przetwarzaniu takich danych osobowych. Korzystamy z danych osobowych uzyskanych za pomocą plików cookie w celu wsparcia użytkowników, doskonalenia naszych usług, w tym analizy zachowań użytkowników i marketingu.

Użytkowanie Twoich danych osobowych w innym celu niż ten, który był przeznaczony jest zabronione bez Twojej zgody.

2.3. Jak długo używamy danych?

Dane osobowe podane podczas zamawiania towarów lub usług oraz rejestracji używane są tylko w czasie potrzebnym do wypełnienia umowy i wypełnienia zobowiązań prawnych.

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub jeśli używamy Twojego adresu e-mail do wysyłania wiadomości handlowych zgodnie z poprzednim artykułem, dane zostaną wykorzystane do poprawnego funkcjonowania interfejsu WWW.

3. PRAWA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko na podstawie Twojej zgody (tj. Bez innego uzasadnionego powodu), możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

Odwołanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest możliwe w każdej chwili. Zgodę można odwołać poniższymi drogami:

 • e-mailem wysłanym na nasz kontaktowy adres e-mail;
 • telefonicznie poprzez nasz numer telefonu kontaktowego;
 • na piśmie, w formie pisma wysłanego na nasz adres pocztowy;
 • w przypadku komunikacji biznesowej - w sposób wskazany w wiadomościach e-mail zawierających informacje handlowe (klikając w link rezygnacji lub w inny sposób).

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.

3.2. Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo zapytać nas, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli przetwarzamy Twoje dane, masz prawo dostępu do tych danych osobowych, a w szczególności do następujących informacji:

 • cel przetwarzania;
 • kategoria przetworzonych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostaną udostępnione;
 • czas przechowywania danych osobowych.

Na żądanie dostarczymy kopię przetworzonych danych. W przypadku dodatkowych kopii możemy pobrać opłatę administracyjną nieprzekraczającą kosztów związanych z wykonaniem i przesłaniem dodatkowych kopii.

3.3. Prawo do naprawy

Jeżeli Twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, masz prawo zażądać natychmiastowej korekty, tj. Skorygowania niedokładnych danych i / lub uzupełnienia niekompletnych danych.

3.4. Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania

W każdej chwili masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych podczas przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, w tym zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Po zgłoszeniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach.

3.5. Prawo do wymazania ("prawo do bycia zapomnianym")

Masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone;
 • Użytkownik wycofał zgodę na przetwarzanie;
 • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

Jeśli nie ma uzasadnionych powodów do odmowy usunięcia, jesteśmy zobowiązani do spełnienia Twojego żądania.

3.6. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli:

 • zaprzeczasz dokładności danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia użytkownik prosi o ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
 • nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale wymaga się od nich identyfikacji, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych;
 • sprzeciwiasz się przetwarzaniu.

Kiedy ograniczamy przetwarzanie, jesteśmy upoważnieni do przechowywania Twoich danych osobowych; Dalsze przetwarzanie jest możliwe tylko za Twoją zgodą lub z uzasadnionych powodów. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone z powodu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zajmuje on limit czasu niezbędny do ustalenia, czy jesteśmy zobowiązani do uznania Twojego sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone ze względu na odmowę ścisłości danych, podlega ono ograniczeniom, o ile weryfikowana jest dokładność danych.

3.7. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania swoich danych osobowych, które nam udostępniłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu komputerowego formacie aby przekazać je innemu administratorowi danych osobowych.

3.8. Jak możesz egzekwować swoje prawa?

Użytkownik może dochodzić swoich praw w związku z danymi osobowymi za pośrednictwem naszych danych kontaktowych. Wszystkie informacje i działania zostaną Państwu przekazane bez zbędnej zwłoki.

W pełni dbamy o ochronę Twoich danych osobowych. Jednakże, jeśli nie jesteś zadowolony z naszych działań, masz prawo do skontaktowania się z właściwymi organami, w szczególności GiODO (www.giodo.gov.pl), który nadzoruje ochronę danych osobowych. Niniejsze postanowienie pozostaje bez wpływu dla Twojego prawa do skontaktowania się z Biurem Ochrony Danych Osobowych i wniesienie skargi.

Zwłaszcza jeśli Twoje zamieszkanie, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia prywatności znajduje się poza Czechami, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, możesz skontaktować się z właściwym organem nadzoru w danym państwie członkowskim.

4. ADMINISTRACJA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1 W jaki sposób zarządzamy i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe i inne zebrane dane są w pełni zabezpieczone przed nadużyciami. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

4.2 Do kogo przekazujemy dane osobowe?

W przypadkach, gdy jest to konieczne do realizacji umowy lub innych zobowiązań, możemy przekazać dane osobowe do innych stron (np. Przewoźników i innych osób uczestniczących w realizacji naszych zobowiązań lub umów). Nie przekazujemy żadnych danych osobowych żadnej innej osobie.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej.

5. OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies to krótkie pliki tekstowe tworzone przez serwer internetowy i zapisywane na Twoim komputerze za pośrednictwem przeglądarki. Kiedy później wrócisz na tę samą stronę, przeglądarka odeśle zapisany plik cookie, a serwer odzyska wszystkie informacje, które wcześniej o Tobie przechowywał. Zdecydowana większość stron internetowych do swojej działalności wykorzystuje pliki cookies.

5.1. Sposób udostępniania plików cookie

Pliki cookies można podzielić ze względu na to, kto umieszcza je na Twojej stronie internetowej, czyli na:

1. Cookies własne (first party cookies) – ich ważność ograniczona jest do domeny przeglądanej witryny. Te pliki cookie są uważane za bezpieczniejsze.

2. Cookies podmiotów zewnętrznych (cookies podmiotów trzecich) – umieszczane są za pomocą skryptu z innej domeny. Dzięki temu można śledzić użytkowników w różnych domenach. Często wykorzystuje się je do oceny efektywności kanałów reklamowych.

Ze względu na trwałość cookie można podzielić na:

1. Krótkoterminowe (cookies sesyjne) – są usuwane z Twojego komputera po zamknięciu przeglądarki.

2. Długoterminowe (persistent cookies) – pozostają po zamknięciu przeglądarki, są usuwane dopiero po upływie bardzo długiego czasu (zależy to od ustawień Twojej przeglądarki i ustawień cookies). Można je także usunąć ręcznie.

Ze względu na cel wykorzystanie plików cookies możemy podzielić następująco:

1. Techniczne – umożliwiają podstawowe funkcje serwisu (np. logowanie czy zakupy). Te pliki cookie są absolutnie niezbędne do działania naszej witryny i umieszczamy je nawet bez Twojej zgody.

2. Funkcjonalne – pliki cookies, umożliwiające np. zapamiętanie języka lub regionu, z którego korzysta użytkownik. Te pliki cookies uczestniczą w prawidłowym ustawianiu serwisu i nie biorą udziału w śledzeniu aktywności użytkownika. Funkcjonalne pliki cookies uważamy za niezbędne, dlatego umieszczamy je w serwisie bez Twojej zgody.

3. Analityczny – służy do zbierania nieanonimowych danych o zachowaniach użytkowników. Na ich podstawie możemy modyfikować stronę internetową, tak aby można było z niej lepiej korzystać. Można je włączyć w ustawieniach jako „Analityczne pliki cookie”.

4. Marketingowe – służy do kierowania reklam do użytkowników, którzy już odwiedzili naszą stronę. Można je włączyć w ustawieniach jako „Marketingowe pliki cookie”.

5. Konwersja – za ich pomocą możemy ocenić skuteczność kampanii. Można je włączyć w ustawieniach jako „Analityczne pliki cookie”.

6. Personalizacja - różne narzędzia pomagają nam w personalizacji treści - dopasowywaniu witryny na podstawie tego, co oglądasz. Podobnie narzędzia pomagają nam modyfikować wyniki wyszukiwania na podstawie informacji wyszukiwania innych użytkowników. Można je włączyć w ustawieniach jako pliki cookie „preferencyjne”.

5.2. Do czego służą poszczególne pliki cookie na stronie internetowej?

O tym, z jakich plików cookies korzysta nasza witryna, w jakich celach i przez jaki okres ich ważności, możesz dowiedzieć się:

 

Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z modułu blokującego dodatki lub innego rozszerzenia przeglądarki, które zmienia naszą witrynę, informacje o celach poszczególnych plików cookie mogą nie być wyświetlane poprawnie.

5.3. Opcje ustawień plików cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies na podstawie zgody. Dopóki nie wyrazisz zgody na pliki cookies na naszej stronie internetowej (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies), nie będziemy ich używać. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na używanie plików cookies, ale później zechcesz ją wycofać, poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Ustawianie plików cookie w pasku plików cookie

Jeżeli zdecydujesz się wycofać zgodę na określone kategorie plików cookies lub zmienić ustawienia dotyczące stosowanych plików cookies, możesz to zrobić bezpośrednio tutaj, korzystając z przycisku poniżej.

Otwórz ustawienia

 

Należy pamiętać, że jeśli użyjesz modułu blokującego reklamy lub innego rozszerzenia przeglądarki, które zmienia naszą witrynę, ustawienia plików cookie i inne funkcje naszej witryny mogą nie działać poprawnie.

Usuwanie plików cookies w przeglądarce

Możesz usunąć pliki cookies w swojej przeglądarce – zazwyczaj znajdują się one w „Historii” odwiedzanych stron.

Blokowanie plików cookies w przeglądarce

Przeglądarki umożliwiają blokowanie umieszczania plików cookies na Twoim komputerze. W takim przypadku funkcjonalność tych stron będzie ograniczona. Informacje o ustawieniach przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce znajdziesz na stronie internetowej dostawcy danej przeglądarki:

5.4. Sposób przechowywania zgody na wykorzystanie plików cookies

Przechowujemy zgody użytkowników na wykorzystanie plików cookies za pośrednictwem platformy CookieHub. Platforma ta przechowuje jedynie dane niezbędne do identyfikacji zgody użytkownika.

Token
Losowy ciąg znaków przechowywany w pliku cookie CookieHub w przeglądarce użytkownika wraz z ustawieniem kategorii plików cookie. Token ten jest nam potrzebny do identyfikacji wyrażonej zgody.
URL
Pełny adres URL, z którego korzystał użytkownik podczas konfigurowania zgody.
Anonimowy adres IP
Adres IP klienta. Ostatnią część adresu IP zastępuje się cyfrą 0, ponieważ adres IP można uznać za dane osobowe.
Ziemia
Zarejestrowany kod kraju dla adresu IP. W przypadku korzystania z geolokalizacji może to być przydatne do ustalenia, czy użytkownik wyraził zgodę na jakiekolwiek opcje.
User Agent
Klient użytkownika zazwyczaj zawiera informacje o przeglądarce i łańcuchu operacyjnym.
Data i godzina
Data i godzina wyrażenia zgody.

 

Niniejsza Polityka jest ważna i obowiązuje od 14.03.2024

Produkt został dodany do kosza

Zamknąć

Do koszyka

Dostawa ZA DARMO!

Produkt dodany do porównania

Zamknąć

Porównać wszystko