Przejść do zawartości | Przejść do głównego menu | Przejść do wyszukiwania

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób uzyskiwania, używania i dalszego przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.robotworld.pl 
Administrator danych osobowych:
ROBOT WORLD s.r.o., z siedzibą Běloveská 944, 547 01 Náchod, Czeska Republika
REGON: 49813366
NIP: CZ49813366
zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w miejscowości Hradec Králové, dział C, akta nr 4987

Dane kontaktowe administratora danych osobowych adres korespondencyjny:

 • ROBOT WORLD s. r. o., Běloveská 944, 547 01 Náchod, Czeska Republika
 • telefon kontaktowy: +480 22 211 67 00
 • adres e-mail: [email protected]

Prywatność jest dla nas bardzo ważna. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami, które zawierają ważne informacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi oraz określają możliwe działania w ramach powiązanych praw i obowiązków.

1. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

1.1. Co kontrolujemy przy przetwarzaniu danych osobowych?

Gdy mamy do czynienia z danymi osobowymi postępujemy zgodnie z czeskim prawem oraz z przepisami obowiązującym w Unii Europejskiej, w szczególności w oparciu o ustawę nr. 101/2000 Sb., O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami ( „Polityka prywatności”) oraz ustawę nr 480/2004 Coll., w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i poprawek niektórych aktów, z uwzględnieniem późniejszych zmian..

1.2. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą posłużyć w identyfikacji danej osoby. Dane osobowe to w szczególności (ale nie wyłącznie):

 • dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer pesel, nazwa konta użytkownika;
 • dane kontaktowe, takie jak adres zameldowania lub adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail;
 • dodatkowe informacje, takie jak informacje gromadzone przez pliki cookie, adres IP (identyfikator sieci), w tym typ przeglądarki i systemu operacyjnego, czasu i liczba odwiedzin na stronie WWW i inne dane.

2. OBOWIĄZEK I WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Jak otrzymujemy Twoje dane osobowe?

Dane są zbierane przede wszystkim podczas składania zamówienia lub zakładania konta użytkownika.

Podczas odwiedzania i korzystania z interfejsu internetowego niektóre dane osobowe mogą być pobierane i przechowywane za pomocą plików cookie. Przeczytaj więcej o plikach cookie w Artykule 5 niniejszej Polityki prywatności.

2.2. Na jakiej podstawie i do jakich celów przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 • Dane osobowe wprowadzone przy zamawianiu towarów lub usług mogą być gromadzone i przetwarzane bez wyartykułowania wyraźnej zgody w celu realizacji zamówienia. Ponadto możemy przetwarzać te dane w celu spełnienia naszych pozostałych obowiązków ustawowych (w szczególności obowiązków rejestracyjnych, archiwizowania dokumentów podatkowych itp.).
 • Dane osobowe wprowadzone podczas tworzenia konta użytkownika gromadzić i przetwarzać bez Twojej wyraźnej zgody, aby zachować możliwość dostępu do konta użytkownika, administrowania i zarządzania nim.
 • Jesteśmy upoważnieni do używania Twojego adresu e-mail bez Twojej wyraźnej zgody w celu przekazywania wiadomości handlowych dotyczących naszych towarów lub usług podobnych do tych, które zostały już przez Ciebie zakupione. Możesz odrzucić komunikację biznesową w dowolnym momencie.
 • Jeśli otrzymaliśmy zgodę od użytkownika poprzez interfejs sieciowy, możemy wykorzystywać dane osobowe wprowadzone podczas składania zamówienia lub zakładania konta. Przetwarzanie danych będzie wtedy odbywać się w celu przesyłania wiadomości handlowych, marketingu bezpośredniego lub innych celów, na które została udzielona wyraźna zgoda.
 • Dane osobowe uzyskane przez pliki cookies do przetworzenia zgody (którą możecie potwierdzić na interfejsie WWW, po uzyskaniu informacji o użyciu plików cookie i uzyskaniu możliwości zapoznania się z zasadami ich używania). Możemy również przetwarzać dane osobowe uzyskane za pomocą plików cookie, nawet jeśli nadal korzystasz z interfejsu internetowego po otrzymaniu powiadomienia o przetwarzaniu takich danych osobowych. Korzystamy z danych osobowych uzyskanych za pomocą plików cookie w celu wsparcia użytkowników, doskonalenia naszych usług, w tym analizy zachowań użytkowników i marketingu.

Użytkowanie Twoich danych osobowych w innym celu niż ten, który był przeznaczony jest zabronione bez Twojej zgody.

2.3. Jak długo używamy danych?

Dane osobowe podane podczas zamawiania towarów lub usług oraz rejestracji używane są tylko w czasie potrzebnym do wypełnienia umowy i wypełnienia zobowiązań prawnych.

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub jeśli używamy Twojego adresu e-mail do wysyłania wiadomości handlowych zgodnie z poprzednim artykułem, dane zostaną wykorzystane do poprawnego funkcjonowania interfejsu WWW.

3. PRAWA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko na podstawie Twojej zgody (tj. Bez innego uzasadnionego powodu), możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

Odwołanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest możliwe w każdej chwili. Zgodę można odwołać poniższymi drogami:

 • e-mailem wysłanym na nasz kontaktowy adres e-mail;
 • telefonicznie poprzez nasz numer telefonu kontaktowego;
 • na piśmie, w formie pisma wysłanego na nasz adres pocztowy;
 • w przypadku komunikacji biznesowej - w sposób wskazany w wiadomościach e-mail zawierających informacje handlowe (klikając w link rezygnacji lub w inny sposób).

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.

3.2. Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo zapytać nas, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli przetwarzamy Twoje dane, masz prawo dostępu do tych danych osobowych, a w szczególności do następujących informacji:

 • cel przetwarzania;
 • kategoria przetworzonych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostaną udostępnione;
 • czas przechowywania danych osobowych.

Na żądanie dostarczymy kopię przetworzonych danych. W przypadku dodatkowych kopii możemy pobrać opłatę administracyjną nieprzekraczającą kosztów związanych z wykonaniem i przesłaniem dodatkowych kopii.

3.3. Prawo do naprawy

Jeżeli Twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, masz prawo zażądać natychmiastowej korekty, tj. Skorygowania niedokładnych danych i / lub uzupełnienia niekompletnych danych.

3.4. Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania

W każdej chwili masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych podczas przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, w tym zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Po zgłoszeniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach.

3.5. Prawo do wymazania ("prawo do bycia zapomnianym")

Masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone;
 • Użytkownik wycofał zgodę na przetwarzanie;
 • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

Jeśli nie ma uzasadnionych powodów do odmowy usunięcia, jesteśmy zobowiązani do spełnienia Twojego żądania.

3.6. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli:

 • zaprzeczasz dokładności danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia użytkownik prosi o ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
 • nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale wymaga się od nich identyfikacji, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych;
 • sprzeciwiasz się przetwarzaniu.

Kiedy ograniczamy przetwarzanie, jesteśmy upoważnieni do przechowywania Twoich danych osobowych; Dalsze przetwarzanie jest możliwe tylko za Twoją zgodą lub z uzasadnionych powodów. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone z powodu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zajmuje on limit czasu niezbędny do ustalenia, czy jesteśmy zobowiązani do uznania Twojego sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone ze względu na odmowę ścisłości danych, podlega ono ograniczeniom, o ile weryfikowana jest dokładność danych.

3.7. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania swoich danych osobowych, które nam udostępniłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu komputerowego formacie aby przekazać je innemu administratorowi danych osobowych.

3.8. Jak możesz egzekwować swoje prawa?

Użytkownik może dochodzić swoich praw w związku z danymi osobowymi za pośrednictwem naszych danych kontaktowych. Wszystkie informacje i działania zostaną Państwu przekazane bez zbędnej zwłoki.

W pełni dbamy o ochronę Twoich danych osobowych. Jednakże, jeśli nie jesteś zadowolony z naszych działań, masz prawo do skontaktowania się z właściwymi organami, w szczególności GiODO (www.giodo.gov.pl), który nadzoruje ochronę danych osobowych. Niniejsze postanowienie pozostaje bez wpływu dla Twojego prawa do skontaktowania się z Biurem Ochrony Danych Osobowych i wniesienie skargi.

Zwłaszcza jeśli Twoje zamieszkanie, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia prywatności znajduje się poza Czechami, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, możesz skontaktować się z właściwym organem nadzoru w danym państwie członkowskim.

4. ADMINISTRACJA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1 W jaki sposób zarządzamy i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe i inne zebrane dane są w pełni zabezpieczone przed nadużyciami. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

4.2 Do kogo przekazujemy dane osobowe?

W przypadkach, gdy jest to konieczne do realizacji umowy lub innych zobowiązań, możemy przekazać dane osobowe do innych stron (np. Przewoźników i innych osób uczestniczących w realizacji naszych zobowiązań lub umów). Nie przekazujemy żadnych danych osobowych żadnej innej osobie.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej.

5. PLIKI COOKIE

5.1. Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym każdego odwiedzającego interfejs internetowy, które umożliwiają działanie interfejsu internetowego. Nie wszystkie pliki cookie zbierają dane osobowe; niektóre pozwalają tylko na prawidłowe działanie interfejsu sieciowego. Możesz odrzucać pliki cookie, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki. Pamiętaj, że po odrzuceniu plików cookie nie można wykluczyć pełnego wykorzystania wszystkich funkcji interfejsu internetowego.

5.2. Jakie pliki cookie i do jakich celów wykorzystuje interfejs sieciowy?

Interfejs internetowy wykorzystuje relacyjne (tymczasowe) pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu interfejsu internetowego. Korzysta również ze stałych plików cookie, które pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

Pliki cookie korzystające z interfejsu internetowego są następujące:

 • własne pliki cookie - te pliki cookie są przypisane do domeny naszej witryny; Są to niezbędne pliki cookie i pliki cookie dotyczące wydajności, mogą być tymczasowe lub trwałe;
 • niezbędne pliki cookie - umożliwiają nawigację do interfejsu internetowego i korzystanie z podstawowych funkcji, nie identyfikują użytkownika osobiście i nie są danymi osobowymi;
 • pliki cookie dotyczące wydajności - wykorzystywane do analizy sposobu korzystania z interfejsu internetowego (liczba wizyt, czas spędzony na interfejsie internetowym itp.); dane uzyskane z tych plików cookie są anonimowe;
 • pliki cookie stron trzecich - te pliki cookie są powiązane z domeną inną niż domena naszej witryny, nawet jeśli użytkownik znajduje się w naszej witrynie. Te pliki cookie pozwalają nam analizować naszą witrynę i wyświetlać reklamy dopasowane do Twoich potrzeb; Są to funkcjonalne pliki cookie oraz docelowe i reklamowe pliki cookie;
 • funkcjonalne pliki cookie - używane do personalizowania treści poprzez zapamiętanie loginu, geolokalizacji itp.; poprzez które mogą one pozyskiwać i przetwarzać dane osobowe;
 • pliki cookie celu i reklamy - używane do wyświetlania ukierunkowanych reklam w interfejsie internetowym i poza nim, poprzez które mogą one pozyskiwać i przetwarzać dane osobowe. Możesz udostępniać informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z naszej witryny za pośrednictwem partnerów społecznościowych, reklam i partnerów analitycznych.

5.3. Używane usługi Google

Interfejs internetowy korzysta z Google Analytics i ewentualnie innych usług świadczonych przez Google, Inc. ("Google"). Usługi te działają na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem plików cookie.

Jeśli interesuje Cię sposób, w jaki Google wykorzystuje dane, które od nas otrzymuje oraz jak je edytować lub wyłączyć, zapoznaj się z informacjami dostępnymi pod tym linkiem: Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług.

Niniejsza Polityka jest ważna i obowiązuje od 23.05.2018

Produkt został dodany do kosza

Zamknąć

Do koszyka

Dostawa ZA DARMO!

Produkt dodany do porównania

Zamknąć

Porównać wszystko